Number of players: 2-5 people / Time of the game: 60 minutes / Location: Gorzów Wielkopolski / Ticket price: 100zł per group Wählen Sie Deutsch als Sprache Select Englisch as a language Wybierz Polski jako język Select City x Selected city is Gorzów Wielkopolski.

Select City

1REGULAMIN FIRMY OPEN THE DOOR GORZÓW WLKP.

I Definicje
 

Dla potrzeb Regulaminu, poniższym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:2.2

 

 1. Firma Time For Fun Bartosz Jaz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Open The Door Gorzów Wlkp” z siedzibą w Długie ul. Dobiegniewska 22, 66-500 Strzelce Krajeńskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5993101311, e-mail: gorzow@openthedoor.net.pl; w stosunku do Uczestników oraz Klientów będących osobami fizycznymi, Firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ADO),
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca Rezerwacji i zawierająca Umowę; w razie wątpliwości uznaje się, że osoba dokonująca czynności faktycznych i prawnych na rzecz i w imieniu Klienta jest do tego umocowana przez Klienta i ponosi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność z Klientem; w przypadku gdy Klient bierze udział w Grze, postanowienia dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do Klienta,
 3. Uczestnik – biorąca udział w Grze osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba legitymująca się zgodą przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Grze oraz znajdująca się pod nadzorem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych albo legitymująca się pisemnym, pod rygorem nieważności oświadczeniem opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań dla uczestnictwa w Grze i wyrażającym zgodę na samodzielne uczestnictwo osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych w Grze; odpowiedzialność za Uczestników w związku z realizacją zawartej Umowy ponosi Klient solidarnie z samymi Uczestnikami,
 4. Witryna – udostępniona Firmie subdomena strony internetowej pod adresem www.gorzow.openthedoor.net.pl, na której zamieszczone są szczegółowe informacje odnośnie lokalizacji i rodzaju udostępnianych przez Firmę Pokoi, rodzaju i czasu trwania Gry, a także za pośrednictwem której możliwe jest dokonanie Rezerwacji; Witryna jest dostępna pod adresem: www.gorzow.openthedoor.net.pl
 5. Rezerwacja – oferta zawarcia Umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego składana przez Klienta w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie; Rezerwacja wiąże Klienta przez okres 30 dni od dnia jej złożenia; informacje zamieszczone w Witrynie i na stronie internetowej www.gorzow.openthedoor.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy,
 6. Gra – usługa świadczona przez Firmę polegająca na uczestnictwie w pojedynczej grze logicznej typu „escape room”, w wybranym przez Klienta Pokoju na zasadach i warunkach wynikających z zawartej przez strony Umowy i Regulaminu,
 7. Pokój – wybrane przez Klienta pomieszczenie albo zespół pomieszczeń udostępnianych przez Firmę, w celu odbycia się Gry; szczegółowa lokalizacja i rodzaj Pokoju określone są w Witrynie,
 8. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Firmą umowa na udostępnienie Pokoju w celu realizacji Gry na zasadach wynikających z Rezerwacji oraz Regulaminu, szczegółowo określająca między innymi rodzaj i miejsce udostępnianego Pokoju, czas Gry, liczbę Uczestników, wysokość  i sposób zapłaty wynagrodzenia Firmy,
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami regulujący kwestie dokonywania Rezerwacji, zawierania i rozwiązywania Umowy, korzystania z Gier oferowanych przez Firmę, zasady udostępnienia i korzystania z Pokoju, prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika oraz Firmy; Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy, o ile z postanowień Umowy nie wynika inaczej; Klient i Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a dokonanie Rezerwacji i uczestnictwo w Grze stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptację Regulaminu.

 

II Rezerwacja
 

 1. Dokonanie Rezerwacji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z Gry i z chwilą jego złożenia stanowi ofertę zawarcia z Firmą Umowy na warunkach wynikających z Rezerwacji i Regulaminu.
 2. Rezerwacja Gry odbywa się za pośrednictwem:
  1. udostępnionego Firmie systemu rezerwacji znajdującego się  w Witrynie w zakładce „Rezerwacje”,
  2. mailowo albo osobiście pod podanymi w Regulaminie danymi teleadresowymi Firmy,
  3. za pośrednictwem portalu internetowego LockMe, prowadzonego przez Jakuba Cabana, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 898-209-36-73, dostępnego pod adresem https://lockme.pl/open-the-door/ na zasadach i warunkach określonych w tym portalu (dalej: LockMe).
 3. Dostępne i obowiązujące godziny Rezerwacji znajdują się w Witrynie, w zakładce „Rezerwacja”. Rezerwacja w innych godzinach poza godzinami dostępnymi w systemie rezerwacji, jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu tego z Firmą w drodze mailowej lub telefonicznej – postanowienia ustępu poprzedzającego lit. b stosuje się odpowiednio.
 4. Dla swej skuteczności Rezerwacja wymaga wyboru i podania łącznie co najmniej:
  1. Pokoju,
  2. imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) Klienta,
  3. numeru telefonu Klienta,
  4. adresu e-mail Klienta,
  5. sposobu zapłaty,
  6. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności przez Klienta.
 5. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:
  1. jest umocowany do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Klienta,
  2. podane przez niego dane są prawdziwe,
  3. posiada środki finansowe wystarczające na pokrycie wynagrodzenia za wykonanie Umowy,
  4. zobowiązał się do doręczenia wszystkim Uczestnikom (albo przedstawicielom ustawowym Uczestników nieposiadających zdolności do czynności prawnych) Regulaminu przed zawarciem Umowy, jak również oświadcza, że wszyscy Uczestnicy (albo ich przedstawiciele ustawowi) akceptują jego treść,
  5. wszyscy Uczestnicy spełniają określone w Regulaminie wymogi w zakresie uczestnictwa w Grze,
  6. ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za przestrzeganie Regulaminu przez Uczestników solidarnie z Uczestnikami i zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Firmy wskazać dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania Uczestnika), pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Firmy w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania albo nienależytego wykonania tego zobowiązania,
  7. w przypadku Klientów będących Konsumentami – ma świadomość, że złożenie przez niego Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zawarcie Umowy z obowiązkiem zapłaty, a w przypadku zaakceptowania oferty przez Firmę będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na warunkach wynikających z Rezerwacji,
  8. w przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Firmy o ich zaistnieniu, w przeciwnym wypadku wszelkie negatywne konsekwencje, w tym wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Firmę, obciążają  Klienta, co nie uchybia prawu Firmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy na dotychczasowych warunkach.
 6. W przypadku skutecznie złożonej, tj. spełniającej łącznie wszystkie wymogi wymienione w ustępie 4, Rezerwacji Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Rezerwacji na podany przez siebie adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili doręczenia Rezerwacji Firmie. Potwierdzenie doręczenia Rezerwacji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z Gry, stanowi przyjęcie oferty Klienta i zawarcie Umowy.
 7. W razie nieotrzymania wiadomości mailowej ani wiadomości SMS w terminie określonym u ustępie poprzedzającym, Klient ma obowiązek  niezwłocznego skontaktowania się z Firmą w celu zakończenia procesu Rezerwacji, w przeciwnym wypadku Rezerwacja nie zostaje złożona, a w celu zawarcia Umowy Klient będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia procesu Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności wybranych przez Klienta terminów Gry i Pokoi.
 8. Brak potwierdzenia uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy na warunkach wynikających z Rezerwacji.

 

III Zasady i warunki uczestnictwa w Grze oraz korzystania z Pokoju
 

 1. Zasady i warunki uczestnictwa. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani przyjść do miejsca, w którym znajduje się Pokój, co najmniej na 10 minut przed rozpoczęciem gry, w celu potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem, wytłumaczenia szczegółowych zasad Gry – w szczególności warunków i predyspozycji psycho-fizycznych uczestnictwa w Grze, obsługi znajdujących się w Pokoju urządzeń i specyfikacji konkretnego Pokoju. W przeciwnym wypadku obsługa Firmy może bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji odmówić poszczególnym lub wszystkim Uczestnikom wstępu do Pokoju, jak również Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zapoznania się z zasadami Gry przez Uczestników i zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu Gry.
 2. Przeciwwskazania. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, choroby serca, klaustrofobię, kobiet w ciąży, osób o ograniczonej zdolności poruszania się lub ograniczonej sprawności fizycznej oraz osób będących w trakcie leczenia psychicznego lub psychiatrycznego. Wszyscy Uczestnicy przystępują do Grze na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych na odpowiedzialność osoby sprawującej nadzór na tym Uczestnikiem, w tym w przypadku gdy wyraziła zgodę na samodzielne jego uczestnictwo w Grze, przy czym obsługa Firmy może w każdym wypadku odmówić prawa wstępu do Pokoju takim osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, według własnego uznania.
 3. Mienie Uczestników. Do dyspozycji Uczestników pozostaje szafa depozytowa oraz wyznaczone miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej, umożliwiające pozostawienie w niej przedmiotów i urządzeń osobistych na czas trwania Gry, przy czym Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za mienie Konsumentów pozostawione w udostępnianej w tym celu szafie depozytowej.
 4. Celem Gry jest wydostanie się przez grupę uczestników z Pokoju dzięki rozwiązywaniu w szczególności zadań logicznych i manualnych, prowadzących do ukończenia rozgrywki.
 5. Liczba Uczestników. Gra przeznaczona jest dla grup złożonych z liczby  Uczestników w przedziale podanym  (według stanu aktualnego w chwili zawierania Umowy) dla konkretnego Pokoju w Witrynie. Nie jest możliwe zwiększenie maksymalnej, ponad wskazaną zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, liczby Uczestników w jednym Pokoju. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Umowy w stosunku do większej niż dopuszczalna dla danego Pokoju liczba osób – nieudostępnienia Pokoju tym osobom w ramach realizacji Umowy.
 6. Wiek Uczestników. Po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w Regulaminie, w Grze mogą brać udział samodzielnie:
  1. osoby, które ukończyły 16. rok życia.
  2. osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w Grze, w przypadku nadzoru przez osobę pełnoletnią, będącą opiekunem, przebywającą co najmniej na terenie Firmy, w poczekalni w Pokojach znajdujących się pod adresem ul. Chrobrego 2 w Gorzowie Wlkp. 66-400
 7. Czas trwania Gry w Pokoju podany jest dla każdego z Pokoi  w Witrynie (według stanu aktualnego w chwili zawierania Umowy). Gra kończy się wraz z upływem określonego, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, czasu Gry albo szybciej, jeżeli cel Gry zostanie osiągnięty przed upływem czasu Gry. Firma na wniosek Klienta, w przypadku nieosiągnięcia celu Gry w czasie Gry, może przedłużyć czas Gry, jeżeli wystąpią ku temu możliwości techniczno-organizacyjne, co może wiązać się z dodatkową opłatą obliczaną proporcjonalnie do stosunku, w jakim pozostaje wydłużony czas Gry do wynagrodzenia za Grę.
 8. Monitoring. Obiekty stanowiące miejsce prowadzenia działalności Firmy, jak również miejsce usytuowania Pokoi, są monitorowane ze względów bezpieczeństwa i ochrony roszczeń Stron. Ponadto w Pokojach znajdują się kanały łączności audio i wideo w celach realizacji usługi (komunikacja obsługi Firmy z Uczestnikami).
 9. Odpowiedzialność materialna. Klient oraz Uczestnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyposażenie Pokoju i wszelkie wyrządzone w związku z ich działaniami lub zaniechaniami szkody, w tym szkody na osobach innych Uczestników. Firma może zażądać zapłaty za wyrządzone przez Uczestników szkody materialne, w ustalonej przez siebie wysokości, niezależnie od tego czy działania lub zaniechania Uczestników były zawinione czy też nie.
 10. Zabronione jest w szczególności:
  1. uczestnictwo w Grze pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.
  2. używanie w trakcie Gry wszelkiego rodzaju urządzeń własnych Uczestników, w szczególności latarek, smartfonów, telefonów, narzędzi oraz rejestratorów audio lub wideo.
 11. Wypowiedzenie Umowy. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie lub Regulaminie, obsługa Firma ma prawo przerwać Grę (wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych lub ekonomicznych po stronie Firmy) z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia, w przypadku:
  1. nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu lub zasad Gry,
  2. niszczenia lub innego niedozwolonego użytkowania Pokoju lub wyposażenia Pokoju,
  3. niestosowania się Uczestnika do poleceń obsługi Firmy,
  4. podejrzenia znajdowania się któregokolwiek z Uczestników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  5. wulgarnego i/lub agresywnego zachowania Uczestnik
  6. innych zachowań Uczestnika naruszających zasady przyzwoitości, dobrych obyczajów lub współżycia społecznego  – pomimo jednokrotnego upomnienia przez obsługę Firmy.IV Usługi dodatkowe

 1. Organizacja urodzin. Firma świadczy usługi dodatkowe w formie organizacji imprezy urodzinowej, w ramach której poza Grami do dyspozycji Uczestników pozostaje także m. in. poczekalnia, zgodnie z zasadami opisanymi w Witrynie. Rezerwacja tego rodzaju usługi możliwa jest w przypadku zarezerwowania minimum 4 (czterech) Gier.
 2. Utrwalenie wizerunku. Obsługa Firmy każdorazowo po Grze proponuje Uczestnikom wykonanie fotografii w celu jej rozpowszechnienia w ramach marketingu własnego i uczestnictwa Uczestników w konkursach, w szczególności poprzez jej rozpowszechnienie na portalach społecznościowych. Wyrażenie zgody na wykonanie fotografii jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika na portalu facebook.com.

 

V Vouchery

 1.  Firma oferuje do nabycia bony towarowe w formie kart upominkowych wydawanych w siedzibie Firmy albo w formie dokumentu przesłanego drogą elektroniczną do samodzielnego wydruku lub okazania obsłudze Firmy, zawierają informacje o jego wartości, unikalny numer, datę nabycia, termin ważności oraz dane teleadresowe Firmy (dalej: Vouchery).
 2. Wartość Vouchera jest podana w PLN. i odpowiada wartości nominalnej środków pieniężnych przekazanych w celu zakupu Vouchera przez jego nabywcę.
 3. Nabycie Vouchera możliwe jest:
  1. bezpośrednio w siedzibie Open The Door albo miejscu, w którym znajduje się Pokój – w formie karty upominkowej,
  2. online za pośrednictwem Witryny – w formie dokumentu przesłanego drogą elektroniczną.
 4. Firma zachowuje rejestr wydanych Voucherów wraz z informacjami o jego numerze, wartości, dacie nabycia oraz terminie ważności.
 5. Ważność Vouchera wynosi 3 miesiące, chyba że odrębne umowy lub warunki promocji stanowią inaczej.

 

VI Płatność wynagrodzenia

 1. Płatności określonego w Umowie wynagrodzenia za Umowę, jak również wszelkich innych opłaty za usługi dodatkowe, czy wszelkie innych kosztów lub należności (w tym ponoszonych przez Uczestników lub Klienta z tytułu odpowiedzialności za szkody czy kar umownych) Klient lub inna osoba dokonuje:
  1. Przed lub po zakończeniu Gry w miejscu, w którym znajduje się Pokój, albo
  2. poprzez skorzystanie z płatności z góry za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, wpisanej do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, adres strony internetowej: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl (dalej: Przelewy24) albo LockMe.
 2. Wynagrodzenie za Grę określa Umowa, przy czym Firma może żądać uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności działu III ust. 7 Regulaminu albo działu IX ust. 6 Regulaminu, jak również żądać zapłaty odszkodowania  czy kar umownych.
 3. Płatności należnego Firmie wynagrodzenia za Umowę albo zakup Vouchera można dokonać:
  1. gotówką – w miejscu udostępniania Pokoju,
  2. Voucherem – w miejscu udostępniania Pokoju – za wyjątkiem płatności za zakup Vouchera,
  3. Przelewem przedpłaconym przez Przelewy24 – w przypadku wybrania przy Rezerwacji opcji „płatność z góry”.
  4. innym sposobem wynikającym z umów pomiędzy Firmą, a podmiotami współpracującymi, w tym LockMe.
 4. Zobowiązania Konsumenta względem Firmy trwają co najmniej do czasu zapłaty wynagrodzenia.

 

VII Odstąpienie od Umowy – dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego działu dotyczą wyłącznie Klientów będących w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa konsumentami (dalej: Konsument) i zawierających Umowę. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zakupu Vouchera na odległość.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności poprzez jego wysłanie na adres mailowy albo siedziby Firmy przed upływem tego terminu, z zastrzeżeniem ustępu 4. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu wykonania Umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Firmę świadczenia.
 4. W przypadku gdy Umowa została w całości wykonana, a Konsument wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku uiszczenia przez Konsumenta wynagrodzenia z góry poprzez skorzystanie z opcji „płatność z góry” przez serwis Przelewy24 albo przez pośrednika LockMe, uiszczone przez Konsumenta wynagrodzenie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że co innego wynika z oświadczenia o odstąpieniu.

 

VIII Reklamacje - dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, przy czym Firma nie udziela gwarancji na wykonywaną Umowę.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy w terminie do 3 dni od daty wykonania Umowy bądź od daty, w której Umowa miała być wykonana.
 3. Reklamacja jest uznawana za skutecznie złożoną w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. jest dokonana w formie pisemnego pod rygorem nieważności zgłoszenia ze wskazaniem rodzaju uchybień Firmy i żądanego przez Konsumenta sposobu załatwienia reklamacji i została doręczona Firmie listem poleconym albo złożona bezpośrednio w siedzibie Firmy. Konsument może również wypełnić i wysłać formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. do reklamacji załączono potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wynagrodzenia, chyba że do wykonania Umowy nie doszło, a wynagrodzenie nie było płatne z góry.
 4. Reklamacja zgłoszona w sposób lub o treści odmiennej niż wynika z ustępu poprzedzającego nie jest uznawana i nie będzie rozpatrywana.
 5. Rozpoznanie prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Firmę.

 

XI Zmiana sposobu wykonania Umowy

 1. Firma może uwzględnić wniosek Klienta o zmianę wskazanego w Rezerwacji lub ustalonego w Umowie terminu Gry, rodzaju Pokoju lub liczby Uczestników (dalej: wniosek o zmianę), dostarczony do Firmy najpóźniej na 3 dni robocze przed wskazanym w Rezerwacji lub ustalonym w Umowie terminem Gry.
 2. Wniosek o zmianę należy dostarczyć Firmie, z zachowaniem terminu, o którym  mowa w ustępie poprzedzającym, w formie wiadomości mailowej wysłanej z podanego w Rezerwacji adresu poczty elektronicznej Klienta albo osobiście w formie pisemnej do siedziby Firmy.
 3. Wniosek o zmianę uznawany jest za skutecznie złożony, o ile zawiera łącznie:
  1. dane Klienta,
  2. informację o dacie i warunkach (termin Gry, rodzaj Pokoju, liczba Uczestników) złożonej Rezerwacji, a w przypadku zawarcia Umowy również potwierdzenie Rezerwacji wysłane przez Firmę,
  3. jeśli zmiana dotyczy terminu Gry lub rodzaju Pokoju - co najmniej 2 propozycje zmiany terminu Gry lub rodzaju Pokoju , przy czym Klient ma obowiązek wskazać takie terminy Gry lub Pokoje, których status w chwili składania wniosku o zmianę jest oznaczony w Witrynie jako „termin wolny” lub opisany równoznacznym określeniem.
 1. W przypadku zmiany Pokoju na Pokój udostępniany za wyższym wynagrodzeniem, Klient ma obowiązek pokrycia różnicy w wynagrodzeniach.
 2. Uwzględnienie wniosku o zmianę następuje:
  1. w przypadku wniosku o zmianę złożonego w formie mailowej – w formie wiadomości zwrotnej,
  2. w przypadku wniosku o zmianę złożonego osobiście – w formie adnotacji o akceptacji zmiany,
 3. w każdym wypadku Firma wskazuje nowy termin Gry lub rodzaj Pokoju. W przypadku zaakceptowania wniosku o zmianę na Pokój udostępniany za wyższym wynagrodzeniem, Klient zobowiązany jest uregulować opłatę dodatkową w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wynikającym z Umowy, a wynagrodzeniem określonym w akceptacji wniosku o zmianę, a w braku takiego wskazania – w wysokości wynagrodzenia za udostępnienie danego Pokoju wynikającego z Witryny.
 4. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o zmianę.
 5. Postanowienia niniejszego działu nie uchybiają możliwości skorzystania przez Konsumenta z innych przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa mu uprawnień.


XII Ochrona Danych Osobowych

 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.


​XIII Tajemnica przedsiębiorstwa

 1. W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Uczestnicy zobowiązują się, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia czy zwrotu kosztów, do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Open The Door.  Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danej Open The Door nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Open The Door. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się  wszelkie informacje dotyczące zasad Gry i Pokoi, know-how Open The Door, stosowanych przez Open The Door rozwiązań programowych, technicznych, technologicznych, handlowych  i organizacyjnych.


XIV Doręczenia

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Regulaminie lub Rezerwacji, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Doręczenia korespondencji Klientowi lub Uczestnikowi uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane na adres Klienta wynikający z Rezerwacji:
   1. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
   2. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;
  2. w formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta podany w Rezerwacji – w dacie i godzinie wysłania przez Firmę;
 3. Doręczenia korespondencji Firmie uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Firmę – odebrania wiadomości elektronicznej lub odbioru przesyłki pocztowej.
 4. Zmiana adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego, o którym mowa w niniejszym dziale, jest wiążąca dla Firmy od momentu wyraźnego pisemnego powiadomienia jej o tym fakcie. W przypadku braku otrzymania przez Firmę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego nie wiąże Firmy, zaś korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres e-mail lub adres korespondencyjny, uważa się za skutecznie doręczoną Klientowi.


XV Zmiana Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem ustępów następnych, Firma zastrzega sobie możliwość uzupełnienia lub zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, które to uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Firmę w Witrynie z podaną datą publikacji i obowiązywać będą od dnia ich ogłoszenia.
 2.  W stosunkach pomiędzy Firmą a Konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania uzupełnienia lub zmiany Regulaminu powodującej zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to:
 3. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 5. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
 6. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
 7. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych  funkcjonalności w ramach Sklepu internetowego,
 8. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),przy czym Klientowi, który nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy.
 9. Uzupełnienia lub zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych i obowiązków Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 10. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.
   

XVI Postanowienia Końcowe

 1. Z zastrzeżeniem działu poprzedniego wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy lub Regulaminu dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie lub Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawartej przez strony Umowy lub stosowanego Regulaminu pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na miejsce położenia Pokoju, co nie uchybia prawom Konsumenta do wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Firma nie przewiduje możliwości polubownego załatwiania sporów z Konsumentem.
 4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy okazało się nieważne albo nieskuteczne, nie wpływa to ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub Regulaminu, zaś strony postanawiają zastąpić postanowienie nieważne albo nieskuteczne postanowieniem, które najbliżej oddaje sens gospodarczy postanowienia nieważnego albo nieskutecznego. 
 5. W przypadku gdyby Regulamin lub Umowa zawierały postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa, postanowienia te są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym nawet w przypadku uznania takiego postanowienia za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy lub Regulaminu wiążą Konsumenta.
 6. Konsument może zwrócić się do Firmy o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Firmy, skorzystanie z Gry przez Konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 7. Firma nie stosuje kodeksów dobrych praktyk.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy,
  2. Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacji dla Konsumenta,
  3. Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności Sprzedawcy.

 

 

REGULAMIN FIRMY OPEN THE DOOR GORZÓW WLKP.

 

1. Definicje
 

Dla potrzeb Regulaminu, poniższym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:

 

 1. Firma Time For Fun Bartosz Jaz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Open The Door Gorzów Wlkp” z siedzibą w Długie ul. Dobiegniewska 22, 66-500 Strzelce Krajeńskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5993101311, e-mail: gorzow@openthedoor.net.pl; w stosunku do Uczestników oraz Klientów będących osobami fizycznymi, Firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ADO),
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca Rezerwacji i zawierająca Umowę; w razie wątpliwości uznaje się, że osoba dokonująca czynności faktycznych i prawnych na rzecz i w imieniu Klienta jest do tego umocowana przez Klienta i ponosi z tego tytułu solidarną odpowiedzialność z Klientem; w przypadku gdy Klient bierze udział w Grze, postanowienia dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do Klienta,
 3. Uczestnik – biorąca udział w Grze osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba legitymująca się zgodą przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Grze oraz znajdująca się pod nadzorem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych albo legitymująca się pisemnym, pod rygorem nieważności oświadczeniem opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań dla uczestnictwa w Grze i wyrażającym zgodę na samodzielne uczestnictwo osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych w Grze; odpowiedzialność za Uczestników w związku z realizacją zawartej Umowy ponosi Klient solidarnie z samymi Uczestnikami,
 4. Witryna – udostępniona Firmie subdomena strony internetowej pod adresem www.gorzow.openthedoor.net.pl, na której zamieszczone są szczegółowe informacje odnośnie lokalizacji i rodzaju udostępnianych przez Firmę Pokoi, rodzaju i czasu trwania Gry, a także za pośrednictwem której możliwe jest dokonanie Rezerwacji; Witryna jest dostępna pod adresem: www.gorzow.openthedoor.net.pl
 5. Rezerwacja – oferta zawarcia Umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego składana przez Klienta w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie; Rezerwacja wiąże Klienta przez okres 30 dni od dnia jej złożenia; informacje zamieszczone w Witrynie i na stronie internetowej www.gorzow.openthedoor.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy,
 6. Gra – usługa świadczona przez Firmę polegająca na uczestnictwie w pojedynczej grze logicznej typu „escape room”, w wybranym przez Klienta Pokoju na zasadach i warunkach wynikających z zawartej przez strony Umowy i Regulaminu,
 7. Pokój – wybrane przez Klienta pomieszczenie albo zespół pomieszczeń udostępnianych przez Firmę, w celu odbycia się Gry; szczegółowa lokalizacja i rodzaj Pokoju określone są w Witrynie,
 8. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Firmą umowa na udostępnienie Pokoju w celu realizacji Gry na zasadach wynikających z Rezerwacji oraz Regulaminu, szczegółowo określająca między innymi rodzaj i miejsce udostępnianego Pokoju, czas Gry, liczbę Uczestników, wysokość  i sposób zapłaty wynagrodzenia Firmy,
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami regulujący kwestie dokonywania Rezerwacji, zawierania i rozwiązywania Umowy, korzystania z Gier oferowanych przez Firmę, zasady udostępnienia i korzystania z Pokoju, prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika oraz Firmy; Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy, o ile z postanowień Umowy nie wynika inaczej; Klient i Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, a dokonanie Rezerwacji i uczestnictwo w Grze stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptację Regulaminu.

 

2. Rezerwacja
 

 1. Dokonanie Rezerwacji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z Gry i z chwilą jego złożenia stanowi ofertę zawarcia z Firmą Umowy na warunkach wynikających z Rezerwacji i Regulaminu.
 2. Rezerwacja Gry odbywa się za pośrednictwem:
  1. udostępnionego Firmie systemu rezerwacji znajdującego się  w Witrynie w zakładce „Rezerwacje”,
  2. mailowo albo osobiście pod podanymi w Regulaminie danymi teleadresowymi Firmy,
  3. za pośrednictwem portalu internetowego LockMe, prowadzonego przez Jakuba Cabana, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 898-209-36-73, dostępnego pod adresem https://lockme.pl/open-the-door/ na zasadach i warunkach określonych w tym portalu (dalej: LockMe).
 3. Dostępne i obowiązujące godziny Rezerwacji znajdują się w Witrynie, w zakładce „Rezerwacja”. Rezerwacja w innych godzinach poza godzinami dostępnymi w systemie rezerwacji, jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu tego z Firmą w drodze mailowej lub telefonicznej – postanowienia ustępu poprzedzającego lit. b stosuje się odpowiednio.
 4. Dla swej skuteczności Rezerwacja wymaga wyboru i podania łącznie co najmniej:
  1. Pokoju,
  2. imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) Klienta,
  3. numeru telefonu Klienta,
  4. adresu e-mail Klienta,
  5. sposobu zapłaty,
  6. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności przez Klienta.
 5. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że:
  1. jest umocowany do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Klienta,
  2. podane przez niego dane są prawdziwe,
  3. posiada środki finansowe wystarczające na pokrycie wynagrodzenia za wykonanie Umowy,
  4. zobowiązał się do doręczenia wszystkim Uczestnikom (albo przedstawicielom ustawowym Uczestników nieposiadających zdolności do czynności prawnych) Regulaminu przed zawarciem Umowy, jak również oświadcza, że wszyscy Uczestnicy (albo ich przedstawiciele ustawowi) akceptują jego treść,
  5. wszyscy Uczestnicy spełniają określone w Regulaminie wymogi w zakresie uczestnictwa w Grze,
  6. ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za przestrzeganie Regulaminu przez Uczestników solidarnie z Uczestnikami i zobowiązuje się na pierwsze wezwanie Firmy wskazać dane osobowe (imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania Uczestnika), pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Firmy w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek niewykonania albo nienależytego wykonania tego zobowiązania,
  7. w przypadku Klientów będących Konsumentami – ma świadomość, że złożenie przez niego Rezerwacji jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zawarcie Umowy z obowiązkiem zapłaty, a w przypadku zaakceptowania oferty przez Firmę będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na warunkach wynikających z Rezerwacji,
  8. w przypadku zmiany okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Firmy o ich zaistnieniu, w przeciwnym wypadku wszelkie negatywne konsekwencje, w tym wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Firmę, obciążają  Klienta, co nie uchybia prawu Firmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie Umowy na dotychczasowych warunkach.
 6. W przypadku skutecznie złożonej, tj. spełniającej łącznie wszystkie wymogi wymienione w ustępie 4, Rezerwacji Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Rezerwacji na podany przez siebie adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego najpóźniej w ciągu 1 godziny od chwili doręczenia Rezerwacji Firmie. Potwierdzenie doręczenia Rezerwacji jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z Gry, stanowi przyjęcie oferty Klienta i zawarcie Umowy.
 7. W razie nieotrzymania wiadomości mailowej ani wiadomości SMS w terminie określonym u ustępie poprzedzającym, Klient ma obowiązek  niezwłocznego skontaktowania się z Firmą w celu zakończenia procesu Rezerwacji, w przeciwnym wypadku Rezerwacja nie zostaje złożona, a w celu zawarcia Umowy Klient będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia procesu Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności wybranych przez Klienta terminów Gry i Pokoi.
 8. Brak potwierdzenia uznaje się za niewyrażenie zgody na zawarcie Umowy na warunkach wynikających z Rezerwacji.

 

3. Zasady i warunki uczestnictwa w Grze oraz korzystania z Pokoju
 

 1. Zasady i warunki uczestnictwa. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani przyjść do miejsca, w którym znajduje się Pokój, co najmniej na 10 minut przed rozpoczęciem gry, w celu potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem, wytłumaczenia szczegółowych zasad Gry – w szczególności warunków i predyspozycji psycho-fizycznych uczestnictwa w Grze, obsługi znajdujących się w Pokoju urządzeń i specyfikacji konkretnego Pokoju. W przeciwnym wypadku obsługa Firmy może bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji odmówić poszczególnym lub wszystkim Uczestnikom wstępu do Pokoju, jak również Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zapoznania się z zasadami Gry przez Uczestników i zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu Gry.
 2. Przeciwwskazania. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, choroby serca, klaustrofobię, kobiet w ciąży, osób o ograniczonej zdolności poruszania się lub ograniczonej sprawności fizycznej oraz osób będących w trakcie leczenia psychicznego lub psychiatrycznego. Wszyscy Uczestnicy przystępują do Grze na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych na odpowiedzialność osoby sprawującej nadzór na tym Uczestnikiem, w tym w przypadku gdy wyraziła zgodę na samodzielne jego uczestnictwo w Grze, przy czym obsługa Firmy może w każdym wypadku odmówić prawa wstępu do Pokoju takim osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, według własnego uznania.
 3. Mienie Uczestników. Do dyspozycji Uczestników pozostaje szafa depozytowa oraz wyznaczone miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej, umożliwiające pozostawienie w niej przedmiotów i urządzeń osobistych na czas trwania Gry, przy czym Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za mienie Konsumentów pozostawione w udostępnianej w tym celu szafie depozytowej.
 4. Celem Gry jest wydostanie się przez grupę uczestników z Pokoju dzięki rozwiązywaniu w szczególności zadań logicznych i manualnych, prowadzących do ukończenia rozgrywki.
 5. Liczba Uczestników. Gra przeznaczona jest dla grup złożonych z liczby  Uczestników w przedziale podanym  (według stanu aktualnego w chwili zawierania Umowy) dla konkretnego Pokoju w Witrynie. Nie jest możliwe zwiększenie maksymalnej, ponad wskazaną zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, liczby Uczestników w jednym Pokoju. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Umowy w stosunku do większej niż dopuszczalna dla danego Pokoju liczba osób – nieudostępnienia Pokoju tym osobom w ramach realizacji Umowy.
 6. Wiek Uczestników. Po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych w Regulaminie, w Grze mogą brać udział samodzielnie:
  1. osoby, które ukończyły 16. rok życia.
  2. osoby, które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w Grze, w przypadku nadzoru przez osobę pełnoletnią, będącą opiekunem, przebywającą co najmniej na terenie Firmy, w poczekalni w Pokojach znajdujących się pod adresem ul. Chrobrego 2 w Gorzowie Wlkp. 66-400
 7. Czas trwania Gry w Pokoju podany jest dla każdego z Pokoi  w Witrynie (według stanu aktualnego w chwili zawierania Umowy). Gra kończy się wraz z upływem określonego, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, czasu Gry albo szybciej, jeżeli cel Gry zostanie osiągnięty przed upływem czasu Gry. Firma na wniosek Klienta, w przypadku nieosiągnięcia celu Gry w czasie Gry, może przedłużyć czas Gry, jeżeli wystąpią ku temu możliwości techniczno-organizacyjne, co może wiązać się z dodatkową opłatą obliczaną proporcjonalnie do stosunku, w jakim pozostaje wydłużony czas Gry do wynagrodzenia za Grę.
 8. Monitoring. Obiekty stanowiące miejsce prowadzenia działalności Firmy, jak również miejsce usytuowania Pokoi, są monitorowane ze względów bezpieczeństwa i ochrony roszczeń Stron. Ponadto w Pokojach znajdują się kanały łączności audio i wideo w celach realizacji usługi (komunikacja obsługi Firmy z Uczestnikami).
 9. Odpowiedzialność materialna. Klient oraz Uczestnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wyposażenie Pokoju i wszelkie wyrządzone w związku z ich działaniami lub zaniechaniami szkody, w tym szkody na osobach innych Uczestników. Firma może zażądać zapłaty za wyrządzone przez Uczestników szkody materialne, w ustalonej przez siebie wysokości, niezależnie od tego czy działania lub zaniechania Uczestników były zawinione czy też nie.
 10. Zabronione jest w szczególności:
  1. uczestnictwo w Grze pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.
  2. używanie w trakcie Gry wszelkiego rodzaju urządzeń własnych Uczestników, w szczególności latarek, smartfonów, telefonów, narzędzi oraz rejestratorów audio lub wideo.
 11. Wypowiedzenie Umowy. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie lub Regulaminie, obsługa Firma ma prawo przerwać Grę (wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawnych lub ekonomicznych po stronie Firmy) z obowiązkiem zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia, w przypadku:
  1. nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu lub zasad Gry,
  2. niszczenia lub innego niedozwolonego użytkowania Pokoju lub wyposażenia Pokoju,
  3. niestosowania się Uczestnika do poleceń obsługi Firmy,
  4. podejrzenia znajdowania się któregokolwiek z Uczestników pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  5. wulgarnego i/lub agresywnego zachowania Uczestnika,
  6. innych zachowań Uczestnika naruszających zasady przyzwoitości, dobrych obyczajów lub współżycia społecznego  – pomimo jednokrotnego upomnienia przez obsługę Firmy.
    

 

4. Usługi dodatkowe

 1. Utrwalenie wizerunku. Obsługa Firmy każdorazowo po Grze proponuje Uczestnikom wykonanie fotografii w celu jej rozpowszechnienia w ramach marketingu własnego i uczestnictwa Uczestników w konkursach, w szczególności poprzez jej rozpowszechnienie na portalach społecznościowych. Wyrażenie zgody na wykonanie fotografii jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika na portalu facebook.com.

 

5. Vouchery

 1.  Firma oferuje do nabycia bony towarowe w formie kart upominkowych wydawanych w siedzibie Firmy albo w formie dokumentu przesłanego drogą elektroniczną do samodzielnego wydruku lub okazania obsłudze Firmy, zawierają informacje o jego wartości, unikalny numer, datę nabycia, termin ważności oraz dane teleadresowe Firmy (dalej: Vouchery).
 2. Wartość Vouchera jest podana w PLN. i odpowiada wartości nominalnej środków pieniężnych przekazanych w celu zakupu Vouchera przez jego nabywcę.
 3. Nabycie Vouchera możliwe jest:
  1. bezpośrednio w siedzibie Open The Door albo miejscu, w którym znajduje się Pokój – w formie karty upominkowej,
  2. online za pośrednictwem Witryny – w formie dokumentu przesłanego drogą elektroniczną.
 4. Firma zachowuje rejestr wydanych Voucherów wraz z informacjami o jego numerze, wartości, dacie nabycia oraz terminie ważności.
 5. Ważność Vouchera wynosi 3 miesiące, chyba że odrębne umowy lub warunki promocji stanowią inaczej.

 

6. Płatność wynagrodzenia

 1. Płatności określonego w Umowie wynagrodzenia za Umowę, jak również wszelkich innych opłaty za usługi dodatkowe, czy wszelkie innych kosztów lub należności (w tym ponoszonych przez Uczestników lub Klienta z tytułu odpowiedzialności za szkody czy kar umownych) Klient lub inna osoba dokonuje:
  1. Przed lub po zakończeniu Gry w miejscu, w którym znajduje się Pokój, albo
  2. poprzez skorzystanie z płatności z góry za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, wpisanej do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, adres strony internetowej: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl (dalej: Przelewy24) albo LockMe.
 2. Wynagrodzenie za Grę określa Umowa, przy czym Firma może żądać uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności działu III ust. 7 Regulaminu albo działu IX ust. 6 Regulaminu, jak również żądać zapłaty odszkodowania  czy kar umownych.
 3. Płatności należnego Firmie wynagrodzenia za Umowę albo zakup Vouchera można dokonać:
  1. gotówką – w miejscu udostępniania Pokoju,
  2. Voucherem – w miejscu udostępniania Pokoju – za wyjątkiem płatności za zakup Vouchera,
  3. Przelewem przedpłaconym przez Przelewy24 – w przypadku wybrania przy Rezerwacji opcji „płatność z góry”.
  4. innym sposobem wynikającym z umów pomiędzy Firmą, a podmiotami współpracującymi, w tym LockMe.
 4. Zobowiązania Konsumenta względem Firmy trwają co najmniej do czasu zapłaty wynagrodzenia.

 

7. Odstąpienie od Umowy – dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego działu dotyczą wyłącznie Klientów będących w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa konsumentami (dalej: Konsument) i zawierających Umowę. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zakupu Vouchera na odległość.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności poprzez jego wysłanie na adres mailowy albo siedziby Firmy przed upływem tego terminu, z zastrzeżeniem ustępu 4. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu wykonania Umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Firmę świadczenia.
 4. W przypadku gdy Umowa została w całości wykonana, a Konsument wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku uiszczenia przez Konsumenta wynagrodzenia z góry poprzez skorzystanie z opcji „płatność z góry” przez serwis Przelewy24 albo przez pośrednika LockMe, uiszczone przez Konsumenta wynagrodzenie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że co innego wynika z oświadczenia o odstąpieniu.

 

8. Reklamacje - dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, przy czym Firma nie udziela gwarancji na wykonywaną Umowę.
 2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji związanej z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy w terminie do 3 dni od daty wykonania Umowy bądź od daty, w której Umowa miała być wykonana.
 3. Reklamacja jest uznawana za skutecznie złożoną w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. jest dokonana w formie pisemnego pod rygorem nieważności zgłoszenia ze wskazaniem rodzaju uchybień Firmy i żądanego przez Konsumenta sposobu załatwienia reklamacji i została doręczona Firmie listem poleconym albo złożona bezpośrednio w siedzibie Firmy. Konsument może również wypełnić i wysłać formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. do reklamacji załączono potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z potwierdzeniem uiszczenia wynagrodzenia, chyba że do wykonania Umowy nie doszło, a wynagrodzenie nie było płatne z góry.
 4. Reklamacja zgłoszona w sposób lub o treści odmiennej niż wynika z ustępu poprzedzającego nie jest uznawana i nie będzie rozpatrywana.
 5. Rozpoznanie prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Firmę.

 

9. Zmiana sposobu wykonania Umowy

 1. Firma może uwzględnić wniosek Klienta o zmianę wskazanego w Rezerwacji lub ustalonego w Umowie terminu Gry, rodzaju Pokoju lub liczby Uczestników (dalej: wniosek o zmianę), dostarczony do Firmy najpóźniej na 3 dni robocze przed wskazanym w Rezerwacji lub ustalonym w Umowie terminem Gry.
 2. Wniosek o zmianę należy dostarczyć Firmie, z zachowaniem terminu, o którym  mowa w ustępie poprzedzającym, w formie wiadomości mailowej wysłanej z podanego w Rezerwacji adresu poczty elektronicznej Klienta albo osobiście w formie pisemnej do siedziby Firmy.
 3. Wniosek o zmianę uznawany jest za skutecznie złożony, o ile zawiera łącznie:
  1. dane Klienta,
  2. informację o dacie i warunkach (termin Gry, rodzaj Pokoju, liczba Uczestników) złożonej Rezerwacji, a w przypadku zawarcia Umowy również potwierdzenie Rezerwacji wysłane przez Firmę,
  3. jeśli zmiana dotyczy terminu Gry lub rodzaju Pokoju - co najmniej 2 propozycje zmiany terminu Gry lub rodzaju Pokoju , przy czym Klient ma obowiązek wskazać takie terminy Gry lub Pokoje, których status w chwili składania wniosku o zmianę jest oznaczony w Witrynie jako „termin wolny” lub opisany równoznacznym określeniem.
 1. W przypadku zmiany Pokoju na Pokój udostępniany za wyższym wynagrodzeniem, Klient ma obowiązek pokrycia różnicy w wynagrodzeniach.
 2. Uwzględnienie wniosku o zmianę następuje:
  1. w przypadku wniosku o zmianę złożonego w formie mailowej – w formie wiadomości zwrotnej,
  2. w przypadku wniosku o zmianę złożonego osobiście – w formie adnotacji o akceptacji zmiany,

w każdym wypadku Firma wskazuje nowy termin Gry lub rodzaj Pokoju. W przypadku zaakceptowania wniosku o zmianę na Pokój udostępniany za wyższym wynagrodzeniem, Klient zobowiązany jest uregulować opłatę dodatkową w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem wynikającym z Umowy, a wynagrodzeniem określonym w akceptacji wniosku o zmianę, a w braku takiego wskazania – w wysokości wynagrodzenia za udostępnienie danego Pokoju wynikającego z Witryny.

 1. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o zmianę.
 2. Postanowienia niniejszego działu nie uchybiają możliwości skorzystania przez Konsumenta z innych przysługujących na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa mu uprawnień.
   

 

10. Ochrona Danych Osobowych

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

11. Tajemnica przedsiębiorstwa

W czasie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Uczestnicy zobowiązują się, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia czy zwrotu kosztów, do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Open The Door.  Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące danych Open The Door nieujawnionych do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Open The Door. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się  wszelkie informacje dotyczące zasad Gry i Pokoi, know-how Open The Door, stosowanych przez Open The Door rozwiązań programowych, technicznych, technologicznych, handlowych  i organizacyjnych.

12. Doręczenia
 

 1. Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o kontakcie/korespondencji, bez wyraźnego wskazania formy, rozumie się przez to korespondencję elektroniczną w formie e-mail. Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres wskazany na Regulaminie lub Rezerwacji, listu poleconego, o ile wynika to z Regulaminu lub Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadków, gdy forma pisemna jest zastrzeżona pod rygorami wynikającymi z Regulaminu.
 2. Doręczenia korespondencji Klientowi lub Uczestnikowi uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:
  1. w formie pisemnej – jeśli pismo zostało wysłane na adres Klienta wynikający z Rezerwacji:
   1. w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;
   2. w dacie pierwszej adnotacji doręczyciela pocztowego lub przewoźnika o odmowie odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;
  2. w formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta podany w Rezerwacji – w dacie i godzinie wysłania przez Firmę;
 3. Doręczenia korespondencji Firmie uważa się za skutecznie dokonane w dacie faktycznego otrzymania korespondencji przez Firmę – odebrania wiadomości elektronicznej lub odbioru przesyłki pocztowej.
 4. Zmiana adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego, o którym mowa w niniejszym dziale, jest wiążąca dla Firmy od momentu wyraźnego pisemnego powiadomienia jej o tym fakcie. W przypadku braku otrzymania przez Firmę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego nie wiąże Firmy, zaś korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres e-mail lub adres korespondencyjny, uważa się za skutecznie doręczoną Klientowi.

 

13. Zmiana Regulaminu
 

 1. Z zastrzeżeniem ustępów następnych, Firma zastrzega sobie możliwość uzupełnienia lub zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyny, które to uzupełnienia lub zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Firmę w Witrynie z podaną datą publikacji i obowiązywać będą od dnia ich ogłoszenia.
 2.  W stosunkach pomiędzy Firmą a Konsumentami Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania uzupełnienia lub zmiany Regulaminu powodującej zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy z ważnych przyczyn, a to:
 1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
 2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Sprzedawcę,
 4. poprawy przez Sprzedawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
 5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych  funkcjonalności w ramach Sklepu internetowego,
 6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

przy czym Klientowi, który nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy.

 1. Uzupełnienia lub zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych i obowiązków Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.
 2. Sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych błędów, nie stanowią zmiany Regulaminu i mogą być wprowadzane w każdym czasie.

 

14. Postanowienia Końcowe
 

 1. Z zastrzeżeniem działu poprzedniego wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy lub Regulaminu dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie lub Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawartej przez strony Umowy lub stosowanego Regulaminu pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na miejsce położenia Pokoju, co nie uchybia prawom Konsumenta do wytoczenia powództwa zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Firma nie przewiduje możliwości polubownego załatwiania sporów z Konsumentem.
 4. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy okazało się nieważne albo nieskuteczne, nie wpływa to ważność ani skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub Regulaminu, zaś strony postanawiają zastąpić postanowienie nieważne albo nieskuteczne postanowieniem, które najbliżej oddaje sens gospodarczy postanowienia nieważnego albo nieskutecznego. 
 5. W przypadku gdyby Regulamin lub Umowa zawierały postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż bezwzględnie wiążące przepisy prawa, postanowienia te są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przy czym nawet w przypadku uznania takiego postanowienia za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy lub Regulaminu wiążą Konsumenta.
 6. Konsument może zwrócić się do Firmy o indywidualne uzgodnienie poszczególnych postanowień Regulaminu. W razie odmowy ze strony Firmy, skorzystanie z Gry przez Konsumenta jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez niego Regulaminu w brzmieniu indywidualnie nieuzgodnionym.
 7. Firma nie stosuje kodeksów dobrych praktyk.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:
  1. Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy,
  2. Załącznik nr 2 – wzór formularza reklamacji dla Konsumenta,
  3. Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies to deliver services in line with the policy of cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser. For more information about cookies, please refer to our Privacy Policy.
I agree